Algemene voorwaarden - Elevator Productions

Algemene voorwaarden

Sluiten

Contact

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Artikel 1. Definities

a. Elevator Productions: het videomarketingbureau, met als handelsnamen Elevator Productions, Pitch Movie,
UpTheElevator en Cheap Ass Video, gevestigd aan de Bloemendaal 10, 5221 EC te ’s-Hertogenbosch,
KvK-nummer 52006166. De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Opdrachtgever: degene die Elevator Productions opdracht heeft gegeven, zijnde de persoon die (mede) handelt
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
c. Overeenkomst: de door opdrachtgever aan Elevator Productions verstrekte opdracht c.q. de door partijen
gesloten overeenkomst, waaronder een abonnement tevens wordt begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van Elevator
Productions, alle overeenkomsten gesloten met Elevator Productions, alsmede alle werkzaamheden of diensten
uitgevoerd door Elevator Productions en daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende
als van uitvoerende aard.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
gezamenlijk door Elevator Productions en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Elevator Productions en opdrachtgever zullen direct
na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen.
4. Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere (algemene) voorwaarden
wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst

1. Alle offertes van Elevator Productions zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen
na dagtekening van het aanbod, tenzij in het aanbod anders is bepaald.
2. De prijzen genoemd in de offertes van Elevator Productions zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, en zijn exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is
bepaald. Indien de reistijd langer dan 2 uur is (enkele reis), wordt die extra reistijd tegen 50% van het geldende
uurtarief van de reizende persoon bij opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of aanvullende opdrachten.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elevator Productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de
overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod
van Elevator Productions door middel van online bevestiging door opdrachtgever middels het digitale systeem
van Elevator Productions.
6. Indien de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Elevator Productions, komt de
overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elevator Productions dit aangeeft.
7. Wijziging in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Elevator Productions is pas
geldig vanaf het moment dat deze wijziging gezamenlijk door beide partijen is aanvaard.
8. De overeenkomst is niet overdraagbaar door één van partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere
partij.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

1. Elevator Productions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en streven naar een voor
opdrachtgever goed resultaat. Dit betreft een inspanningsverplichting. De werkzaamheden komen tot stand
middels een creatief proces, waarbij Elevator Productions de vrijheid heeft om aanpassingen en interpretaties
toe te passen met inachtneming van de basis-gedachte van de overeenkomst en het beoogde resultaat.
Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal Elevator Productions opdrachtgever van de voortgang van de
werkzaamheden op de hoogte houden.
2. Voor iedere opdracht wijst opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Elevator
Productions en opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om
uit naam van opdrachtgever te handelen.
3. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het overeengekomen werk moet zijn verricht. De levertijd is
nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Elevator Productions door opdrachtgever schriftelijk in
gebreke te worden gesteld, waarbij Elevator Productions een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te
leveren.
4. Bij een overeenkomst tot livestreaming stelt Elevator Productions een budget livestream aan opdrachtgever ter
beschikking, waarbij Elevator Productions werkt met software, hardware en internet e.d. die onder meer niet
van een dubbele back-up voorzien zijn, waardoor er visueel hoge kwaliteit kan worden behaald tegen een lage
prijs. Elevator Productions is daarbij afhankelijk van verschillende factoren (tevens aan de zijde van
opdrachtgever, zoals de internetverbinding) en spant zich in om een zo goed mogelijke livestream te
bewerkstelligen, maar staat niet in voor het resultaat en de continuïteit van de livestream.
5. Elevator Productions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6. Elevator Productions werkt op basis van Co-Creatie, wat betekent dat Elevator Productions met derden
samenwerkt. Elevator Productions blijft altijd eindverantwoordelijk voor het werk.
7. Opdrachtgever draagt conform instructie van Elevator Productions zorg voor tijdige en juiste aanlevering van
het voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde materiaal en/of gegevens. Indien dit
materiaal en/of gegevens niet tijdig door opdrachtgever aan Elevator Productions wordt verstrekt, heeft dit
gevolgen voor de levertijd en heeft Elevator Productions het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten totdat het benodigde materiaal en/of gegevens wel door opdrachtgever zijn verstrekt. Tevens is
opdrachtgever onmiddellijk de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten c.q. schade aan Elevator
Productions verschuldigd.
8. Indien in het kader van de overeenkomst door Elevator Productions en/of door hem ingeschakelde derde(n)
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever draagt zorg voor goede bereikbaarheid van de locatie om de benodigde spullen naar binnen te
kunnen brengen en draagt zorg voor veilige doch makkelijke beschikbare ruimte voor tijdens de opname(s).
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering nodig is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dientengevolge gezamenlijk wijzigen en/of aanvullen. Dit meerwerk wordt door Elevator
Productions bij opdrachtgever in rekening gebracht.
10.Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het portretrecht van de te filmen personen en vrijwaart Elevator
Productions van eventuele aanspraken van geportretteerde(n). Indien een gefilmd persoon achteraf niet in
beeld wil staan, dan zal Elevator Productions voor opdrachtgever deze gefilmde persoon uit het werk
verwijderen en dit als meerwerk bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betaling

1. De door opdrachtgever aan Elevator Productions verschuldigde prijs wordt in de overeenkomst c.q.
opdrachtbevestiging bepaald.
2. Bij een overeenkomst boven € 2.500,- exclusief BTW is opdrachtgever vooraf een aanbetaling van
50% verschuldigd, bij een overeenkomst voor een dagproductie is opdrachtgever vooraf een aanbetaling
van 100% van de totale overeengekomen prijs aan Elevator Productions verschuldigd, tenzij anders schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen.
3. Betaling van een factuur van Elevator Productions dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te
geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
4. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de betreffende termijn aan Elevator Productions
betaalt, is opdrachtgever, na een ingebrekestelling met een redelijke termijn van 7 kalenderdagen, in verzuim.
Opdrachtgever is in dat geval tevens wettelijke (handels)rente en wettelijke buitengerechtelijke incassokosten
over het openstaande bedrag(en) aan Elevator Productions verschuldigd. Tevens is Elevator Productions in dat
geval gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag(en) is voldaan.
5. Bezwaren tegen de (hoogte van een) factuur schort de betalingsverplichting nimmer op. Verrekening door
opdrachtgever met een eventuele openstaande vordering op Elevator Productions wordt hierbij uitgesloten.
6. De vordering tot betaling van het volledig door opdrachtgever aan Elevator Productions verschuldigde
bedrag(en) is direct en volledig opeisbaar zodra opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een
deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij
anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien
opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

1. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is bij een overeenkomst van korter dan 1 maand
opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs aan Elevator Productions verschuldigd; en is bij een
overeenkomst langer dan 1 maand opdrachtgever de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden en 2 weken
ingeplande uren aan Elevator Productions verschuldigd.
2. De overeenkomst tot het opslaan van gegevens op de harde schijf van Elevator Productions betreft een
jaarcontract en kan door opdrachtgever voor de eerstkomende jaarbetaling schriftelijk worden beëindigd.
De bewaarde gegevens worden binnen 1 maand na einde van deze overeenkomst door Elevator Productions
vernietigd.
3. Elevator Productions is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te
ontbinden indien:
– Opdrachtgever na ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en/of deze
algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk nakomt;
– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag
tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien
bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking
over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt
ontbonden;
– Elevator Productions na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of
onbehoorlijk zal nakomen;
– Zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst(en) in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Ongeacht de opschorting en/of ontbinding van lid 3 blijft opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag(en)
aan Elevator Productions te betalen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is het verschuldigde uit hoofde
van de gehele overeenkomst direct door Elevator Productions opeisbaar.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

1. Klachten dienen direct, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, na levering van het (concept) werk, gemotiveerd
door opdrachtgever bij Elevator Productions te worden ingediend. Bij het niet tijdig indienen van een klacht,
verliest opdrachtgever zijn rechten.
2. De aansprakelijkheid van Elevator Productions is in totaliteit steeds beperkt tot de helft van de factuurwaarde
van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Behoudens opzet of grove schuld is Elevator Productions nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade.
4. Elevator Productions is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van een
door Elevator Productions ingeschakelde derde.

Artikel 8. Eigendom

1. Opdrachtgever ontvangt bij oplevering van Elevator Productions het eindproduct (de film), die ongewijzigd dient
te blijven. Het is nimmer toegestaan om delen van het (creatie)proces te kopiëren.
2. De eigendom van het eindproduct blijft bij Elevator Productions totdat de volledige betaling van de
overeengekomen prijs door opdrachtgever is voldaan.
3. Alle door Elevator Productions geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken,
videobeelden, foto’s, animaties, etc.) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.
4. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, e.d., alsmede de originele
videobeelden (copyright) blijven altijd in eigendom van Elevator Productions, tenzij door partijen schriftelijk
anders is overeengekomen. Back-ups van videobeelden worden na 2 maanden na oplevering door Elevator
Productions van zijn harde schijf vernietigd, tenzij opdrachtgever een overeenkomst tot het opslaan van
gegevens op de harde schijf van Elevator Productions heeft gesloten.
5. Alle door Elevator Productions ontwikkelde eindproducten kunnen door Elevator Productions voor eigen
promotiedoeleinden worden gebruikt en gedeeld, tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is
overeengekomen.
6. Alle door Elevator Productions ontwikkelde algemene videobeelden kunnen door Elevator Productions weer
elders worden toegepast.

Artikel 9. Privacy Verklaring

Elevator Productions heeft een Privacy Verklaring opgesteld en op zijn website www.elevatorproductions.nl
gepubliceerd. Deze Privacy Verklaring is op de offertes, overeenkomst en deze algemene voorwaarden van
Elevator Productions van toepassing.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al de offertes, de met Elevator Productions gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de
eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Elevator Productions en opdrachtgever die ontstaan over het aanbod, de overeenkomst
en/of deze algemene voorwaarden, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt,
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch.

Download algemene voorwaarden